Bouw mee aan een Nieuwe Aarde in Centrum Levensster

Wereldvrede en harmonie kunnen alleen ontstaan als steeds meer mensen een dergelijk pad van zelfkennis gaan volgen en hun diepste drijfveren en gevoelens leren begrijpen. Dit is vooral van belang voor hen die een verantwoordelijke post bekleden. Uit lezing 67.

Voorgeschiedenis

Het Padwerk heeft mijn hartsverlangen naar een Centrum wakker gemaakt toen ik er de eerste keer over las in de Padlezingen. Een Centrum in Christus, gebaseerd op groepsbewustzijn door het Padwerken met elkaar, in het besef dat dit werk basis is voor je zelfverwerkelijking en vertrouwen in jezelf en in elkaar en een weg naar onvoorwaardelijke Liefde en Eenheid. Niet alleen in het Pad maar ook vanuit andere spirituele richtingen wordt over dit soort centra gesproken. Christuscentra, of centra voor een hogere beschaving, zoals het ook wordt genoemd in de openbaringen van Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef door Gabriela en Reint Gaastra-Levin, die spreken over de Goddelijkheid van de Mens.

Persoonlijk noem ik het: bouwen aan ‘een stukje Hemel op Aarde brengen’, samen groeiend naar eenheid in verbinding met God in jezelf en met God in de ander.

Doel van Centrum Levensster en haar plaats in de maatschappij

Op de eerste plaats is Centrum Levensster een spiritueel cursuscentrum met daaromheen een woonwerkgemeenschap die het Centrum draagt en onderhoudt en waar stap voor stap geleerd wordt Bewust te ZIJN en Bewust te CREËREN. Dit activeert het Christusbewustzijn, vergroot in hoge mate je creativiteit, je vreugde en plezier in het leven en leidt tot je hoogst mogelijke vervulling.

Uit padlezing 222: “Je kunt je eigen paradijs op aarde creëren als je niet terugdeinst voor het intensieve zuiveringswerk. Al heel gauw wordt het werk zelf één grote vreugde en is het niet meer pijnlijk en moeilijk.”

Met dit Centrum creëren we een plek waar we met elkaar lerend leven en/of werken, wonend in of in de buurt van het Centrum. Waar ieder lid verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leven. Waar ieder lid ook zijn passie leeft en precies dat werk doet waar hij/zij het meest plezier aan beleeft. Ieder is dan ook bereid zijn of haar gaven en talenten vrij te maken van belemmeringen en in te zetten in het geheel en samen zullen we meer zijn dan de som van de afzonderlijke leden. Elk lid is bereid zich te openen voor zichzelf en voor elkaar en zal deze verbinding in vrijheid aangaan.

We zullen ons laten leiden door het Christusbewustzijn dat in het werken met elkaar in de Levensster meer en meer zal worden geactiveerd. De Levensster zelf fungeert als een Sterrenpoort die een verbinding creëert tussen Hemel en Aarde en communicatie met het Engelenrijk mogelijk maakt.

Ik zie een Centrum dat open staat voor mensen uit de maatschappij die daar cursussen en/of workshops en lezingen volgen of om verschillende redenen kortere of langere tijd verblijven en komen meelopen en werken met wat wij doen. Zij zullen ervaren wat in het Centrum wordt voorgeleefd; dat het mogelijk is om een lager zelf te hebben met zijn houding van trots, eigenzinnigheid en angst en dat te leren accepteren en te omarmen in plaats van te verbergen achter muren en defensies. Dat je leren kunt ervoor te kiezen je er niet meer door te laten leiden. Dit leidt uiteindelijk tot eenheid en onvoorwaardelijke liefde in plaats van afscheiding. Het Centrum zal een andere vorm van leven laten zien, waar niet geld en macht maar welzijn, gelijkwaardigheid, saamhorigheid, liefde en eenheid een nieuwe richting geven aan de Nieuwe Aarde. 

Hoe ziet het er uit?

Hoe Centrum Levensster er precies uit gaat zien weet ik niet. Wel is al duidelijk dat het gebouwd wordt rondom de Levensster die als een Sterrenpoort zal fungeren en ons zal helpen in Eenheid te communiceren met elkaar. De Engelen van de Levensster helpen ons het Christusbewustzijn in ons te activeren.

Verder zijn er zoveel mogelijkheden als er participanten zullen zijn. Ieder brengt zijn kleur en gaven mee. Het hangt af van wie zich aan willen sluiten en welke gaven en talenten deze mensen meebrengen. Denk aan een biologische (dynamische) moestuin en/of siertuin waarin met liefde en respect voor Moeder Aarde wordt gewerkt. Denk aan een houtbewerkingsplaats waar iemand de verantwoordelijkheid voor neemt. Ik zie mensen een kunstzinnige afdeling leiden die producten maken/leveren voor de verkoop of kunstzinnige therapie geven. Ik zie mensen die met kinderen werken in de kinderopvang en onderwijs nieuwe stijl willen geven. Ik zie mensen die graag koken en/of bakken en dat talent in willen brengen waarmee zij hun bijdrage leveren ten behoeve van het leven in het Centrum. Ik zie muziek, zang en dans. Ik zie dieren die verzorgd worden en iemand met hart voor de huishouding en een mooi interieur waarin mensen zich prettig voelen. Iemand met talent voor administratie en coördinatie die het aanspreekpunt wil zijn voor de maatschappij. Ik zie mensen die anderen, individueel of in groepen, begeleiden in het proces van zelfontwikkeling. Allemaal mensen die datgene doen waar ze het meeste plezier aan beleven, hun talent volledig tot bloei laten komen en inzetten voor het geheel van de gemeenschap.
Ik voorzie een Centrum dat op den duur zelfvoorzienend zal zijn. Ieder is verantwoordelijk voor de eigen basisbehoeften. Daarnaast helpt en ondersteunt ieder elkaar naar vermogen om het leven in het Centrum te laten bloeien. 

Verder zie ik ook gastdocenten om groepen te begeleiden als aanvulling op verschillende programma’s om een zo breed mogelijke ontwikkeling aan te bieden op spiritueel, psychisch, emotioneel en fysiek niveau.

Iedereen die deel uitmaakt van het werk in het Centrum en zijn/haar verantwoordelijkheid heeft binnen het geheel, is eventueel ook bereid om andere mensen te begeleiden bij diens werkproces wanneer ze meelopen in zijn of haar discipline. Dit kunnen geïnteresseerden/vrijwilligers  zijn die een poos willen meedraaien in ons Centrum. Het kunnen ook mensen met een hulpvraag zijn, die tijdelijk in het Centrum onder dak willen zijn om bij zichzelf te komen en/of aan zelfontwikkeling willen werken. 

Het bewaken van het proces van zelfverwerkelijking en integriteit in het Centrum

Er is in het Centrum vrijheid in hoe mensen hun verantwoordelijkheid vorm geven. Ieder naar eigen maat en kunnen, niet méér maar ook niet minder; de juiste maat brengt je in harmonie met jezelf en je omgeving. De enige regel is dat het groepsbewustzijn de basis van het leven in het Centrum is. Daarvoor is het noodzakelijk om Padwerk/zelfontwikkeling te beoefenen en dat we elkaar daarop mogen aanspreken. Enkele malen per week wordt de gelegenheid geschapen voor iedereen om het ontwikkelings- c.q. zuiveringsproces aan te gaan, individueel en in groepsverband, zodat het leven in het Centrum een open karakter houdt en alles geuit en gedeeld wordt wat gemeenschapsvorming en groepsbewustzijn bevordert of belemmert. Afhankelijk van wie hiertoe het voortouw neemt, zal gebruik gemaakt worden van het afstemmen op Hoger Bewustzijn, meditatie, deelronden, lichaamswerk, kunstzinnige (therapie)vormen etc. Zeker niet in de laatste plaats zal gebruik gemaakt worden van de Engelen van de Levensster met behulp van een opstelling in de Levensster; onbewuste houdingen en aspecten die storend werken, worden hier liefdevol zichtbaar en ervaarbaar gemaakt waardoor handvatten aangereikt worden om bewust mee aan het werk te gaan. Inspiratiebronnen en leidraad zijn de Padwerklezingen en/of andere methodes/concepten zoals de Maria Magdalena Code en de openbaringen over de Goddelijkheid van de Mens. Leden van het Centrum verbinden zich in vrijheid met deze werkmethoden en nemen verantwoordelijkheid voor het vrijwillig deelnemen aan de voor hen georganiseerde groepsbijeenkomsten en individuele sessies. Zij verbinden zich tevens tot het bestuderen van deze inspiratiebronnen en het gaan van dit pad van zelfontwikkeling.

Er zijn verschillende mogelijkheden om bij te dragen tot groei, maar het zelf in alle oprechtheid onder ogen zien is de belangrijkste bijdrage om dit Centrum op een gezonde basis te houden.

Nawoord

Dit is in grote lijnen waar het in de basis om gaat. De precieze manifestatie wordt pas duidelijk en krijgt pas vorm in de samenwerking met elkaar.

Heeft het bovenstaande je geraakt en je interesse gewekt? Heeft het je mogelijk geïnspireerd om in de initiatiefgroep te stappen om samen met ons aan het fundament te bouwen, neem dan contact met mij op voor een kennismakingsgesprek: email centrum{at}levensster.nl. Je ontvangt antwoord via dit of via mijn persoonlijke mailadres.

De initiatiefgroep is gestart op 26 mei 2015. Er vinden driewekelijks samenkomsten in de Levensster plaats voor het ontwikkelen van een groepsbewustzijn. Vanaf  juli 2016 is dit tweewekelijks. Hier wordt het innerlijke fundament gebouwd voor het Centrum. Ook zal de gezamenlijke aandacht ervoor zorgen dat de energie voor dit project wordt neergezet, onwillekeurige processen in gang brengend, zodat in de toekomst Centrum Levensster op Aarde gemanifesteerd zal worden. De initiatiefgroep is geen vrijblijvende activiteit. Na een redelijke kennismakingsperiode, denk aan minimaal één jaar en minstens eenmaal per maand, verbind je je en neem je verantwoordelijkheid voor actieve deelname.
De initiatiefgroep is nog een kleine groep en uitbreiding is gewenst.

Het is mijn diepe verlangen om dit Centrum te realiseren, om met elkaar aan de Nieuwe Aarde te bouwen. Ik geloof erin dat de tijd er nu rijp voor is om broeder- en zusterschap te leven en onze Goddelijkheid als Mens op Aarde handen en voeten te geven.

Graag tot ziens aan allen die zich geroepen voelen hieraan mee te willen werken. Dat kan als deelnemer, als belangstellende/vriend-donateur, als sponsor of toekomstig investeerder. Allen zijn welkom.

Lucie van Mol, initiator.

Naar boven